Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Effectiviteitsmeting

‘Evidence informed onderwijs’ is de filosofie dat onderwijspraktijk gebaseerd dient te zijn op een oordeelkundig, expliciet en nauwgezet gebruik van de huidige ‘best evidence.’ Het verwijst enerzijds naar de verzameling van interventies die positief geëvalueerd zijn, anderzijds naar een houding of attitude. De iSTEM methodologie bouwt verder op voorgaand theoretisch en empirisch onderzoek, maar de implementatie hiervan binnen een Vlaamse context is nog maar beperkt onderzocht. Daarom hielden we bij de implementatie van de iSTEM-modules de vinger aan de pols door middel van een effectiviteitsonderzoek.

De effectiviteit is gerelateerd aan de doelen die aan een interventie vooropgesteld zijn. Wat de iSTEM-modules betreft, werden er twee primaire doelen nagestreefd:

  • Leerlingen STEM-vaardig maken
  • Het motiveren van leerlingen om voor STEM-richtingen te kiezen.

Design

Om effectiviteit goed in kaart te kunnen brengen, werd er gewerkt met 25 experimentele scholen (scholen waarin de iSTEM-modules geïmplementeerd werden) en 8 controlescholen. In totaal namen 876 leerlingen en 41 leerkrachten deel aan dit onderzoek. Telkens werd een pre- en post-test afgenomen in het schooljaar 2020-2021. Bij de experimentele scholen vond er tussenliggend het uitvoeren van de iSTEM module(s) plaats, in controlescholen was dit niet het geval. De pre- en post-testen bestonden uit een vragenlijstafname bij leerlingen, gericht op het meten van cognitieve en niet-cognitieve effectiviteit. In de experimentele scholen werd bijkomend een vragenlijst bij leraren afgenomen om de mate van implementatie na te gaan. Deelnemende scholen ontvingen na afloop van het onderzoek een feedbackrapportmet resultaten op schoolniveau (cognitief en niet cognitief).